ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1676/ 05.12.2022 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план –план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ III-„за метанстанция“ и част от улица в кв. 381а по плана за регулацията на гр. Кюстендил, разположена югоизточно от него за закриване на частта от улицата и прида-ването ѝ към УПИ III-„за метанстанция“ в кв. 381а.
Възложител на проекта е Петя Стоядинова Димитрова.
Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517