ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1637/ 30.11.2022 г., кметът на Община Кюстендил разрешава  изработването на Проект за под-робен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 67461.1.80 местност Питаков хан от КККР на землище с. Слокощица, общ. Кюстендил. С предло-жението се предлага конкретното предназначение на имота да стане „за жилищно строи-телство“, като се определят ограничителните линии на застрояване, устройствените па-раметри и характеристики, съобразени с изискванията на чл. 19 от Наредба 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, отговарящи на жилищна зона с малка височина (Жм).
Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.
Възложители на проекта са Анелия Емилова Станойкова и Сашо Станойков.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517