ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1594/23.11.2022 г. на кмета на Община Кюстендил, разрешава да се изработи проект         ИПУП – ПЗ в обхвата на УПИ III –  2808  в кв. 154 по плана на ЦГЧ на гр. Кюстендил,  за определяне задължителните линий за застрояване, като начина на застрояване е свър-зано на страничната имотна граница с УПИ IV  – 2807, кв. 154 от плана , съгласно дейс-тващия застроителен план на ЦГЧ. Устройствените показатели и характеристики за заст-рояване са съобразени с изискванията на чл.38 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВ-ТУЗ за смесена централна част зона /Ц/.
Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е Фидана Кирилова Кьосевска.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517