ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №884 от 27.10.2022 г. Общински съвет – Кюстендил одобрява Проект за подробен устройствен план – парцеларен план на линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места за определяне на трасе за нова въздушна линия НН за възстановяване на качеството на електрозахранване на абонати в местност Влахов дол, землище на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил. Трасето започва от съществуващ стълб, разположен в ПИ 16141.103.131 по КККР (територия на транспорта), преминава през ПИ 16141.102.290, 16141.102.302 и достига до проектен стълб №21.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Кюстендил до Административен съд - Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517