ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание чл.47, ал.1 от ГПК

До Миглена Димитрова Стоянова от гр. Благоевград, ул. „Радовиш“, № 1    
До Анна Димитрова Стоименова от гр. Кюстендил, ул. „Козлодуй“, № 27а    
До Галина Веселинова Аначкова  от гр. Кюстендил, ул. „Скобелев“, № 7      
До Виолета Иванова Велкова от с. Николичевци, общ. Кюстендил
До Илиян Викторов Иванов от гр. София, ж.к. „Овча купел“, № 508, вх. Д
До Росица Кирилова Иванова от гр. София, ж.к. „Люлин“ №519, вх. А, ет. 6, ап. 16
До Величка Кирилова Гелева от гр. Кюстендил, ул. „Св. Иван Рилски“ №2    
До Илиана Георгиева Николова гр. Кюстендил, кв. „Запад“ бл. 65, вх. Б, ет. 5, ап. 52
До Иво Митков Иванов от гр. София, ул. „Страцин“ №9
До Димитър Иванов Петров от гр. София, ул. „Герлово“ №1
До Васил Стойнев Давидков от гр. Перник, ул. „Стомана“№2, вх. Б
До Светослав Николаев Давидков от гр. София, ж.к. „Люлин“ №618, вх. А, ет. 1
До Десислава Николаева Давидкова от гр. София, ул. „Емилиян Станев“№87а
До Симеон Костов Кръстев от гр. Перник, ул. „Лом“ №3, вх. В
До Александра Василева Мицова от ж.к. „Обеля 2“ №268, вх. Б
До Румяна Стоянова Костадинова от гр. София, ж.к. „Красно село“ №32, вх. Б
До Николина Георгиева Атанасова от гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“№328
До Георги Владимиров Яневски от гр. Кюстендил, ул. „Шейново“ №23
До Теменужка Любенова Стефанова от гр. Кюстендил, ул. „Хаджи Димитър“ №48   
На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Кюстендил Ви уведомява, че със Заповед №РД-00-1446/25.10.2022 г. на кмета на Община Кюстендил е одобрен, внесения за разглеждане и одобряване Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 67461.4.122, местност Сенарски път по КККР на с. Слокощица, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за жилищно строителство, съобразен с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони за устройствена зона с малка височина (Жм).
Възложители на проекта са Теодора Руменова Захариева и Юлиян Сашов Стоянов.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуален кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517