ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №885, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.10.2022 г., Протокол №38, Общинският съвет разрешава на „Хотелски комплекс Руен“ ЕООД и „Осогово - спорт“ ЕООД да възложат за своя сметка изработването на проекти за подробни устройствени планове – парцеларни планове за осигуряване на техническата инфраструктура (изграждане на ел. захранване и водопроводи) за:

  1. Определяне на трасе и прилежащия сервитут за Външно електрозахранване на хидротехническо съоръжение и оръдия за изкуствено заснежаване, с прилежащо съоръжение – шахта с площ 3 кв. м., обслужващи помещения в землище на с. Ново село и имоти с идентификатори 65047.15.524, 65047.15.607 от КККР на с. Савойски, преминаващо през имоти с идентификатори: 52194.27.2, 52194.27.8, 52194.76.204, 52194.76.209 – землище на с. Ново село и 65047.15.444, 65047.15.449, 65047.15.450, 65047.15.501, 65047.15.524, 65047.15.600, 65047.15.606 – землище на с. Савойски, общ. Кюстендил.
  2. Определяне на трасе и прилежащия сервитут за Промишлен водопровод за захранване на хидротехническо съоръжение и оръдия за изкуствено заснежаване, с прилежащо съоръжение – шахта с площ 3 кв. м. в землище на с. Ново село, преминаващо през имоти с идентификатори: 52194.27.2 – землище на с. Ново село и 65047.15.449, 65047.15.501, 65047.15.568 – землище на с. Савойски.
  3. Определяне на трасе и прилежащия сервитут за Подземен водопровод захранващ имоти с идентификатори 65047.15.524 и 65047.15.607 от КККР на с. Савойски и захранващ обслужващи помещения в землището на с. Ново село, преминаващо през имоти с идентификатори: 65047.15.444, 65047.15.449, 65047.15.450, 65047.15.501, 65047.15.524, 65047.15.600, 65047.15.606 – земл. на с. Савойски и 52194.27.2, 52194.27.8, 52194.76.204 – земл. на с. Ново село.
  4. Определяне на трасе за изграждане на стълбове за ски – влек в ПИ 52194.27.2, землището на с. Ново село, общ. Кюстендил. и одобрява заданията за проектиране. При изработване на проектите за ПУП-ПП да бъде спазена действащата нормативна уредба. Проектите да се изработят в графичен и цифров вид върху актуална извадка от действащите КККР на землищата на с. Савойски и с. Ново село, общ. Кюстендил.

С решението са одобрени и заданията за проектиране по чл. 125 ЗУТ.

Искането е направено със заявления вх. №№26-00-932/26.09.2022 г., 26-00-934/26.09.2022 г., 26-0085/26.09.2022 г. и 26-00-935/12.10.2022 г. от „Хотелски комплекс Руен“ ЕООД и „Осогово - спорт“ ЕООД.

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517