ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

ДО КИРЧ0 АСЕНОВ ДАВИДКОВ ОТ ГР. СОФИЯ, НАСЛЕДНИК НА КИРИЛ ДАВИДКОВ ДЖОДЕВ

ДО НИКОЛАЙ ТОДОРОВ СТАВРЕВ ОТ ГР. СОФИЯ, Н-К НА ЙОРДАН ИВАНЧОВ ЛАЗОВ

ДО СВЕТЛОЗАР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ ВЛАДИМИРОВ ОТ ГР СОФИЯ Н-ЦИ НА МЛАДЕН ДИМИТРОВ МЛАДЕНОВ 

ДО ВЕСЕЛКА ДРАГАНОВА АНТОВА НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ НИКОЛОВ ЮЛИАНА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ Н-ЦИ НА ГЕОРГИ ХРИСТОВ КОСТУРКОВ

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-22-752/ 26.09.2022 г. Димитър Георгиев Бакалов, чрез пълномощника си Радка Филипова Малешевска е внесъл за разглеждане и одобряване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 16026.128.37 по КККР на землището на с. Горановци, общ. Кюстендил, местност Радован. С проекта се  предвижда промяна на  предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ - за изграждане на фотоволтаична централа, с нормативи в съответствие с чл. 25, ал. 3 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп).

Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517