ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №888, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.10.2022 г., Протокол №38, Общинският съвет разрешава изработването на проект за ПУП-ПЗ, предвиждащ промяна предназначението на територията на ПИ 52194.76.204, местност „Изворо“ от КККР на землището на с. Ново село, общ. Кюстендил от „Друг вид дървопроизводителна гора“ в „За рекреационен обект за предоставяне на социални услуги – резидентен тип“, определяне ограничителните линии за застрояване, със следните устройствени показатели и характеристики, отговарящи на територии за рекреационни дейности от разновидност курорт, означен като Ок, чл. 28, ал. 5 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ, а именно:

  • Начин на застрояване – свободно
  • максимална етажност /височина/ – до 3 ет. /до10 м./
  • плътност на застрояване – до 30%
  • озеленена площ – 50%, като една втора от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна

 интензивност за застрояване (Кинт) – до 1,2

и одобрява заданието за проектиране, като следва да бъде проведена процедура по реда на Закона за горите – Глава III, Раздел V за изключване от горския фонд.

Искането е направено със Заявление с вх. №26-00-86/26.09.2022 г. от  „Хотелски комплекс Руен“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. „Цар Борис I“ № 82, с управител Станислав Георгиев и „Осогово - спорт“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Кюстендил, ул. „Изгрев“ № 6, с управител Янчо Спиридонов, чрез пълномощника им Димитър Рошков

Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517