ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №890, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 27.10.2022 г. с протокол №38/27.10.2022 г., се разрешава изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ с идентификатор 18352.15.12, местност Дукатски търли от КККР на землище с. Гърляно, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на пред-назначението на територията на имота от земеделска в урбанизирана - къща за гости, ателиета, жилищна сграда, заведение за хранене, с параметри в съответствие с чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 год. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ), отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм).
С решението се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е Петър Димитров Илиев – гр. Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517