ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщениe на основание §4, АЛ. 2 ОТ ДР НА ЗУТ

До Наследниците на Йордан Митев Радков
Наследниците на Андон Митев Радков
Димитър, Маца, Станойка, Георги и Иван Василеви Димитрови
Анна Георгиева Йовева

Община Кюстендил на основание чл. 136, ал. 1, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани ли-ца, че със заявление вх. №УТ-22-1934/21.10.2022 г. Иван Асенов Асенов е внесъл за разглеждане и одобряване проект за изменение на действащия подробен уст-ройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхват на УПИ I – 243,244, в кв. 9 по плана за регулация на с. Горановци, общ. Кюстендил за отреждането му „За обществено обслужване и производство“ и  проект за ПУП-ПЗ в обхвата на УПИ I –„За обществено обслужване и производство“, кв. 9.
Проектите се намират в сградата на община Кюстендил, пл. „Велбъжд” №1, стая №19 и може да се разгледат от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската адми-нистрация.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517