ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение по чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс

До Борис Василев Борисов от гр. Варна, ул. „Странджа” №2, ет. 1, ап. 6 

До Людмила Василева Никова от гр. Кюстендил, ул. „Руен” №10  

До Емил Валентинов Александров от гр. Кюстендил, ул. „Рила” №10

До Антоанета Стоянова Петкова от гр. София, ул. „Тотлебен“ №4, ет. 1, ап. 2

На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Община Кюстендил Ви уведомява, че със Заповед №РД-00-1292/27.09.2022 г. на кмета на Община Кюстендил е одобрен, внесения за разглеждане и одобряване на Проект за частично изменение на Общия устройствен план на територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. от Протокол №13 на Общински съвет – Кюстендил, в обхвата на ПИ 52400.20.53 по КККР на местност  Над селото, землището на с. Николичевци, общ. Кюстендил и проект за ПУП-ПЗ, в обхвата на ПИ 52400.20.53 по КККР на местност  Над селото, землището на с. Николичевци, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за изграждане на „Фотоволтаичен парк.
           Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно-процесуалния кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517