ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание ЧЛ. 47, АЛ. 1 ОТ ГПК

До Райка Борисова Таскова от с. Ябълково, общ. Кюстендил
     До Стефан Василев Стефанов  от гр. Кюстендил, ул.„Цар Борис I“, № 61      
     До Таня Йорданова Йовева от с. Дворище, общ. Кюстендил
     До Албена Емилова Джонева от гр. Кюстендил, ул. „Македония“ №26, вх. В
     До Гера Янкова Янева от гр. Кюстендил, ж.к. „Румяна войвода“ бл. 6, ет. 8, ап. 46
     До Елисавета Емилова Янева от гр. Кюстендил, ж.к. „Румяна войвода“ бл. 6, ет. 8, ап. 46
     До Янка Георгиева Ранова с. Граница, общ. Кюстендил
     
На основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, приложено ви изпращам за сведение Заповед №РД-00-1241/15.09.2022 г. на кмета на Община Кюстендил, с която е одобрен внесения за разглеждане и одобряване Проект за подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 43267.29.115, местност Пуздерица от КККР на землище с. Лелинци, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението му от „нива“ в „предимно производствена зона“ за Фотоволтаична електроцентрала, като двата плана се изменят едновременно при условията и по реда за съответния план, предвидени в закона.
            Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуалния кодекс в 14-дневен срок чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.
           Възложител на проекта е „Лелинци Енерджи“ ООД – гр. Кюстендил.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517