ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание ЧЛ. 47, АЛ. 1 ОТ ГПК

До Йорданка Василева Стоева гр. Кюстендил, с. Соволяно, ул. „Любен Каравелов“ № 12
До Мариана Крумова Йовчева гр. Кюстендил, ул. Харковска № 3, ВХ. А ЕТ. 3, АП. 6   
           

    Съобщаваме Ви, че е внесен за разглеждане и одобряване на проект за подробен устройствен план - план за застрояване за промяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 67790.42.129, местността „Станковица“ от КККР на землището на с. Соволяно общ. Кюстендил от земеделска земя (нива) в земя за неземеделски нужди – фотоволтаичен парк.
     Проектът се намира в Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517