ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение № 861 от 29.09.2022 г. -  Протокол № 37 Общински съвет – Кюстендил, разрешава изработване на проект ПУП-ПЗ за ПИ 44183.6.39 местност „Модро поле“ по КККР. С решението се предвижда, определяне на максимално допустимата площ и параметрите за застрояване, както след-ва:
-максимално допустима площ за застрояване -10% от общата площ на имотите, собственост на възложителя, в границите на едно землище.
- максимална етажност – до 20%
- интензивност на застрояване (Кинти) – до 0,4, в обхвата на ПИ 44183.6.39, мест-ност „Модро поле“ по КККР на землището на с. Лозно, общ. Кюстендил.
Искането за решението е направено със заявление вх. №УТ-22-1146/29.06.2022 г.
от  “МАК ФРЕШ ФРУТС“ ООД

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517