ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Заповед РД-00-1392/11.10.2022 год. кметът на община Кюстендил разрешава изработване на проект за  ИПУП-ПР в обхват на УПИ XI-„За обществено обслужващи дейности“ в кв. 8. Пред-вижда се изменение на уличната регулационна линия на УПИ XI- „За обществено обс-лужващи дейности“ в кв. 8, като новата регулационна линия се проектира по изградена-та на място улица „Цар Освободител“, без да се нарушава профила й, и се придава на терена с площ около 250 кв. м.  (част от нереализираната улица) към терена на  гореци-тираното УПИ.
Искането е направено със заявление вх. УТ-22-1515/24.08.2022 г.
Възложител на проекта е Георги Антонов Христов

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517