ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщениe на основание §4, АЛ. 2 ОТ ДР НА ЗУТ

ДО ВИКТОР ЕМИЛОВ СТОИМЕНОВ Ж.К. „ЛЮЛИН“, БЛ. 24, ВХ. А, ЕТ. 2, АП. 5ГР. СОФИЯ

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявления вх. №УТ-22-1672/ 13.09.2022 г. Симеон Кирилов Алексов е внесъл за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот 41112.10.114,  местност Банска река от КККР на землището на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил.  С проекта се  предвижда промяна на  предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ - за жилищно строителство“, съобразен с изискванията на  чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на жилищна устройствена зона с малка височина (Жм).
Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската администрация.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517