ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение

ДО БОРИС СТОЯНОВ ИВАНОВ  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на заинтересовани лица, че с заявление вх. №УТ-21-2382/28.07.2022 г. „УНИКА имоти“ ЕООД с внесъл за разглеждане и одобряване на про-ект за подробен устройствен план – план за застрояване, предвиждащ промяна на пред-назначението на поземлен имот с идентификатор 44183.33.40, по КККР на землището на с. Лозно за „Предимно производствена устройствена зона“ и се конкретизира предназна-чението на имота „За фотоволтаична централа“.
 Проектът се намира в Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят пис-мени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинската адми-нистрация.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517