ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 7, във връзка с чл. 124б, ал. 2 от За-кона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1263/20.09.2022 г., Кметът на община Кюстендил разрешава да се изра-ботят:
-  проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регу-лация (ИПУП-ПР) в обхват на УПИ I – 243,244, в кв. 9 по плана за регулация на с. Гора-новци, общ. Кюстендил за отреждането му „За обществено обслужване и производство“.
-  проект за ПУП-ПЗ в обхвата на УПИ I –„За обществено обслужване и производ-ство“, кв. 9.
Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
 Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-22-373/08.03.2022 г. от Иван Асенов Асенов.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи:

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517