Печат на тази страница

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на тери-торията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №843, прието на заседа-ние на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 31.08.2022 г., Протокол №36, Об-щинският съвет разрешава изработването на  проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот 29386.83.37 по КККР на местност Гра-маге,  землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил. Целта на проекта е промяна предназна-чението на територията на имота от земеделска в урбанизирана - за складови дейности, с нормативи в съответствие с чл. 29 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, отговарящи на уст-ройствена зона  - вилна зона (Ов). С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-770/09.05.2022 г. от Даниел Би-серов Арсов.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи: