Печат на тази страница

Съобщение на основание ЧЛ. 47, АЛ. 1 ОТ ГПК

До Димитър Борисов Петров от гр. Кюстендил, ул. „Хисарлъка“, №48
До Людмила Василева Петрова от гр. Кюстендил, ул. „Георги Тертер“ №1
До „Митерсон АЯ“ ООД от гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“ №197
До Елеонора Димитрова Иванова от гр. Кюстендил, ж.к. „Запад“ бл. 89, вх. Б, ет.1, ап. 19
До Валентин Димитров Александров от гр. Кюстендил, ж.к. „Осогово“ бл. 58, вх. А, ет. 5, ап. 13
До Васил Радославов Траянов от гр. София, ж.к. „Хиподрума“ №142, вх. А, ет. 3, ап. 7
Община Кюстендил на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-00-1011/28.07.2022 г. на кмета ма Община Кюстендил е одобрен, внесения за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план - план за застрояване (ИПУП-ПЗ) в обхвата на УПИ IV-1989, кв. 339 за промяна на конкретното му предназначение от „За жилищно строителство“ в „За паркинг“, като устройствените показатели и характеристики на застрояване не се променят.
Възложител на проекта е „ГРУП АБ“ ЕООД гр. София.
            Настоящата заповед може да бъде обжалвана по реда на Административно процесуален кодекс в 14-дневен срок от получаването, чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи: