ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление РД-00-541

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-541 /27.04.2022 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ с идентификатор 04323.25.21 по КККР на с. Блатец, общ. Кюстендил. Целта на проекта е за определяне на конкретното предназначение на имота и ограничителни линии за застрояване и устройствените параметри и характеристики, съобразени с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, за жилищна устройствена зона ‚Жм“. Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-22-636/14.04.2022 г. от Ивайло Валентинов Пенчев.
Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

 

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517