ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Решение №711, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на  31.03.2022 г., Протокол № 31  Общинският съвет разрешава изработването на:                                               
    1. Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил в обхвата на ПИ 38432.16.173 по КККР на местност Горна бара, землище на с. Коняво, общ. Кюстендил.
    2. Проект за ПУП-ПЗ, в обхвата на ПИ 38432.16.173 по КККР на местност Горна бара, землище на с. Коняво, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за изграждане на фотоволтаична централа, с нормативи, в съответствие с чл. 24 от Наредба №7/22.12.2003 г.                      за ПНУОВТУЗ, отговарящи на чисто производствена устройствена зона (Пч)        
Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-489/28.03.2022 г. от Весела Георгиева Кесякова чрез Иво Каменов Очипалски – упълномощен представител.  

        Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517