Печат на тази страница

Обявление

        Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Решение №709, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на  31.03.2022 г., Протокол № 31  Общински съвет разрешава изработването на:                                               
    1. Проект за частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение №291/29.09.2016 г. от Протокол №13 на Общински съвет – Кюстендил, в обхват на ПИ 38432.18.32 по КККР на местност Лапевица, землище на с. Коняво, общ. Кюстендил.
    2. Проект за ПУП-ПЗ в обхвата на ПИ 38432.18.32 по КККР на местност Лапевица, землище на с. Коняво, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“ – за изграждане на фотоволтаична централа, с нормативи, в съответствие с чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г.                      за ПНУОВТУЗ, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп)
        Искането е направено със заявление вх. №УТ-22-323/28.02.2022 г. от Мартин Димитров Евтимов чрез упълномощен представител Петър Живков Пешев

        Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Споделете в социалните мрежи: