ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 7 във връзка с чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-411/04.04.2022 г. на кмета на Община Кюстендил, се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на задънена улица с о.т. 608-о.т. 611, находяща се югоизточно от кв. 253 по плана за регулация на гр. Кюстендил и улица с о.т. 609-о.т. 610-о.т. 612 (ул. „Хижата“) с цел продължаване на задънената улица, като се проектират нови о.т. 611а и о.т. 611б.

Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Община Кюстендил.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517