ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление РД-00-406

Община Кюстендил на основание чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-406/ 04.04.2022 г. Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработят:
- проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) в обхват на УПИ VIII - 316, кв. 9 по плана на с. Богослов, общ. Кюстендил с цел разделянето му на два нови УПИ - УПИ XI-363 и УПИ XII-363, кв. 9.
- проект за ПУП-ПЗ в обхвата на новообразуваните УПИ XI-363 и УПИ XII-363, кв. 9 за определяне ограничителните линии на застрояване, като устройствените параметри и характеристики и на двата парцела да са съобразени с изискванията на чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г.   за ПНУОВТУЗ за жилищна устройствена зона с малка височина (Жм).
Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
Искането за разрешение е направено със заявление вх. №УТ-22-437/18.03.2022 г. от „Линкпорт“ ЕООД с управител Кристина Малинова.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

 

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517