Печат на тази страница

Обявление на основание чл. 127б, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

На основание чл.127 ал.1 от Закона за устройство на територията    УВЕДОМЯВАМ всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на проект за „Частично изменение на действащия Общ устройствен план на Община Кюстендил  и Подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на земеделски имот с идентификатор № 43267.29.115  в м.“Пуздерица“ с. Лелинци, общ. Кюстендил, с цел изграждане на Фотоволтаична електроцентрала.

Обсъждането ще се проведе на 07.04.2022г. от 10 часа в кметството на с.Лелинци, Община Кюстендил.

Проектите се намират в кметството и са на разположение на заинтересованите страни.

Възложител на проекта :  „Лелинци Енерджи“ООД

Споделете в социалните мрежи: