ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

 

 

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

 

 1. Информация за контакт с възложителя:
 2. Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище. РАФАЛ“ ЕООД,

    ЕИК 203807588, с управител Тодор Станимиров Христов, обл.Кюстендил,

    общ.Кюстендил, с.Багренци, ул.“Стефан Караджа“ №3

 1. Пълен пощенски адрес. За контакт: 2500, гр.Кюстендил, ул.“Александър

     Стамболийски“  №58, ап.7

 1. Телефон, факс и e-mail. 0887286200, 0878582442, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 2. Лице за контакти. Юлиан Миленов Асенов и Огнян Атанасов - проектант

 

 1. Резюме на инвестиционното предложение:

 

 1. Характеристики на инвестиционното предложение:

Изменение по чл. 154 ал. 2 т.6 от ЗУТ на"месопреработвателно

предприятие" в „Цех за преработка и консервиране на плодове“, находяща се в ПИ 41112.502.355, идентичен с УПИ  VII кв. 2в, гр.Кюстендил

 

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

                    С изменението на проекта по чл.154, ал.2от ЗУТ се преработват почти всички вътрешни помещения. Сградата е изградена на акт №14 и има издадено удостоверение за степен на завършеност. В по-голямата си част е едноетажна, със ЗП=1648м2 и РЗП= 1801м2 в имота има изградени  помощни сгради и постройки – котелно и пропуск-охрана, които се запазват. Площта на имота е 10687м2. той е с плътност 40.35% при допустима до 80% и кинт 0.42 при допуск до 2.00. височината е H до 10м. В цеха се предвижда да работят постоянно около 25 човека и да се извършват следните дейности по консервиране на плодове, а именно сушене, замръзяване, направа на сладка, сокове и  компоти. Имотът е свързан с прилежаща улична мрежа, а за другите инфраструктурни връзки  се налага изграждане. Не се предвиждат нови изкопни работи, тъй като се ползва изградена сграда. Евентуални насипи в ограничени количества ще има само при благоустройствените мероприятия.  

              Външните Ел и ВиК връзки са предмет на отделен проект, като се предвижда заустване на отпадните води в градската канализация към ГПСОВ (градска пречиствателан станция за отпадъчни води Кюстендил). За същите има издадени становища за присъединяване при издаването на действащото разрешение за строеж.

 Предвидения терен за разширение на месопреработвателното предприятие като втори

етап на изпълнение (на одобрение проект) също търпи изменение, като при настоящото изменение по чл. 154 ал. 2 от ЗУТ, терена ще се ползва за поставяне на фотоволтаични модули за собствени нужди. Фотоволтаичните модули ще бъдат разположени в редици, с разстояния между тях, с цел да не се засенчват взаимно. Предвижда се да се монтират 462 бр. фотоволтаични панели, които ще се присъединят към 2 броя хибридни инвертори по 100 kW  в общ шкаф в комплект с батериен блок монтиран в сградата с специално помещение. Общата инсталирана мощност резервирана с батерии е 205,59  kWp.

          Модулите и конструкцията ще бъдат предварително изготвени и сглобявани на място. Също така ще има изградена фотоволтаична централа и на покрива за собствени нужди от 522 бр. панела x 445Wp с обща инсталирана мощност  232,290 kWp. Те ще са присъединени към  2бр. инвертори х 100 kW  без  батериен блок

 Хладилните инсталации, които ще се изградят в сградата са 9 броя автономни фреонови инсталации, които захранват следните помещения: 3 нискотемпературни хладилни камери, 2 замразвателни камери и обслужващи среднотемпературни камери 4- опаковъчно помешение, камера за предварително охлаждане, охлаждаем коридор и експедиционно помещение.

Хладилен агент – фреон R 449А , който се явява най-добрата екологична алтернатива за настоящата действителност.

Количеството на хладилния агент е обшо ще е 200 kg-като имаме;

4 броя хладилни инсталации с по 15 kg  -съответно 4x15= 60 kg.;

3 броя хладилни инсталации с по 24 kg  -съответно 3x24= 72 kg.;

2 броя хладилни инсталации с по 34 kg  -съответно 2x34= 68 kg.;

 

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Съгласно одобрения и влязъл в сила ОУП на Община Кюстендил през 2016г. теренът попада в предимно производствена зона. При изменението това предназначение се запазва.

 

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

По време на завършването на обекта при изменението на предназначението му ще се използва единствено вода като природен ресурс. Тя ще бъде от водопроводната мрежа, след като бъдат изпълнени външните връзки на обекта.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

              Битово  фекалните вода са 1,26м3/ч, и произовдствените води са 4,14м3/ч целогодишно. Отвеждащите води от експлоатацията на обекта, няма да окажат влияние върху състоянието повърхностните и подпочвените, води, тъй като те ще се отвеждат в градската канализационна мрежа към ГПСОВ (градска пречиствателан станция за отпадъчни води Кюстендил). Механичните отпадъци при производството не могат да попаднат в канализацията, тъй като ще се задържат върху решетките на сифоните.  

              Отпадъци по време на строителството:

Код 17 09 04 – смесени отпадъци от строителни материали (тухли, бетон, арматура, дървен материал и др.).

Металните отпадъци (20 01 40) от кофражи и крепежи, арматура и армирана мрежа ще се събират на площадки за временно съхраняване и ще се предават на физически или юридически лица, притежаващи разрешение за дейността, включваща събиране, транспортиране, временно съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, в съответствие с чл. 37 от ЗУО.

Тези отпадъци, които е възможно да се получат по време на изграждане на обектите, не са опасни и ще се събират и извозват на определени от общинските власти места.

 

               Отпадъци при експлоатацията на обекта:

Код 02 03 01 – утайки от измиване, почистване, центрофугиране и сепариране/разделяне – генерират се само в периода от месец юни до месец октомври.

Разполагаме със специализирано ремарке за извозване на отпадъците до определените места за събиране на смет.

Код 02 03 02 – отпадъци от консерванти – Не се използват такива

Код 02 03 04 - материали, негодни за консумация или преработване - генерират се само в периода от месец юни до месец октомври.

Материалите – плодове, негодни за консумация, се събират в бидони и се дават за изваряване на ракия .

Код 17 09 04 – смесени отпадъци от строителни материали.

Може да се очаква само в периода на извършване на ремонтни работи и количеството им се очаква да бъде минимално. Ще се извозват на определено от Общината депо.

Код 20 03 01 - смесени битови отпадъци.

Тези отпадъци, които се генерират по време на експлоатацията на обектите ще се събират в контейнери и ще се извозват периодично на регламентирано сметище.

Класификацията на отпадъците е съгласно Наредба № 3/01.04.2004г.

При стриктно спазване на Програмата за управление на отпадъците (за събиране, временно съхранение и транспортиране ) не се очаква негативно влияние върху компонентите на околната среда, както от дейностите извършвани с тях, така и  вследствие генерирането им на обекта.

           Не се очакват промени в качествата на атмосферния въздух в резултат на изграждането на сградите, тъй като не се очаква изхвърляне на вредности. Не се очаква също влияние върху розата на ветровете, влажността на въздуха или предизвикване на температурни инверсии.

            Битово - фекалните, и произовдствените води, от експлоатацията на обекта, няма да окажат влияние върху състоянието повърхностните и подпочвените, води, тъй като те ще се отвеждат в градската канализационна мрежа. Механичните отпадъци при производството не могат да попаднат в канализацията, тъй като ще се задържат върху решетките на сифоните.  

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

              Застрояването не води до съществена промяна в ландшафта и няма да окаже влияние върху растителния и животински свят в района. Обектите няма да окажат влияние върху структурата на почвата, да предизвиква химическо увреждане или ерозия

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Не се очакват големи аварии.

 

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

               Обектите няма да окажат влияние върху здравето и безопасността на хората. Не се очаква запрашване, шум, вибрации и изпарения или вредни лъчения над допустимите норми.

 1. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

               Обектът се намира в съществуваща производствено-складова зона на гр. Кюстендил,  която се запазва съгласно одобрения през 2016г. ОУП на общината. Необходимата площ за временни дейности по време на строителството е само за временно складиране на готови елементи и конструкции и се намира в границите на собствения УПИ.

 1. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС

6.3. Подготовка на плодове, предназначени за сладко без захар, сушене и замразяване

Плодовете се приемат в предприятието, транспортират се и се претеглят се чрез подова везна (1.14), след което се подават на технологична линия 1 за предварителна подготовка. На нея се извършват следните операции:

6.3.1.      Череши

 

 • инспекция на черешите на инспекционна лента (1.1);
 • измиване на черешите чрез вентилаторна миячна машина (1.2);
 • отделяне на дръжките на черешите чрез дръжкочистачна машина (1.3);
 • транспортиране на черешите чрез елеватор (1.4);
 • калибриране на черешите чрез калибратор тръбен (1.5);
 • инспекция и транспорт на черешите чрез лента транспортна и елеватор (1.6, 1.7);
 • отделяне на костилките на черешите чрез костилковадачна машина (1.8) монтирана на платформа (1.9);
 • инспекция на черешите на инспекционна лента (1.12);
 • събиране на на черешите в касетки или тави на маса манипулационна (1.13).

Подготвените череши се подават за сушене, замразяване или за производство на сладко без захар.

Отделените костилки се транспортират чрез Шнеков транспортьор (1.10) и преминават през пасирка (1.11) за отделяне на полепналата плодова тъкан, която се подава за замразяване.

 

Меките и нестандартни плодове се подават за производство на пюре предназначено за замразяване, където се извършват следните операции.

 • транспортиране на плодовете чрез елеватор с приемна вана (1.14);
 • отделяне на костилките чрез машина за отделяне костилки (1.15);
 • транспортиране на плодовата каша чрез помпа винтова (1.16) до поз. 1.17;
 • пасиране на плодовата каша чрез пасирна машина за финно пасиране (1.17);
 • транспортиране на плодовото пюре чрез помпа винтова (1.18) до поз. 1.19;
 • междинно съхранение на плодовото пюре в резервоар буферен, със стойка (1.19);
 • пълнене на пюрето в полимерни торби, поставени в касетка на маса работна (1.0)
 • егализиране на теглото на чвалите с плодовото пюре чрез везна (1.21);

 

Използваният транспортен амбалаж се измива чрез Аксесоари за измиване на помещението и амбалажа (1.24) под козирка пред сградата.

Използваният вътрешен  амбалаж се измива на мивка за измиване на тави и вътрешен амбалаж в работното помещение.

6.3.2.      Боровинки

Плодовете се приемат в предприятието, транспортират се и се претеглят се чрез подова везна (1.14), след което се подават на технологична линия 1 за предварителна подготовка. На нея се извършват следните операции:

 

 • инспекция на боровинките на инспекционна лента (1.1);
 • измиване на боровинките чрез вентилаторна миячна машина (1.2);
 • събиране на боровинките в касетки или тави на маса манипулационна (1.13).
 • Подаване на боровинките за замразяване.

 

6.3.3.      Малини

Малините се подават директно за замразяване след претегляне и първична инспекция.

След замразяване малините се почистват.

6.4. Производство на пастьоризирани директни сокове от ябълка

Плодовете ябълки се приемат в предприятието, транспортират се и се претеглят се чрез подова везна (1.14).

 

Преработката на плодовете се извършва на специализирана технологична линия (2), която се намира в производственото помещение. На нея се извършват следните технологични операции:

 

 • захранване на линията чрез палетообръщач (2.1), комплект с хопър за дозиране на ябълки;
 • инспекция на суровината на инспекционна лента (2.2)
 • измиване, транспортиране и смилане чрез транспортьор с прикачена дробилка (2.3);
 • пресоване на кашата на лентова преса (2.4);
 • филтриране на сока чрез самопочистващ се филтър (2.5);
 • междинно съхранение в буферен резервоар (2.6);
 • пастьоризация на сока в пастьоризатор при температура 85оС (2.7);
 • горещо пълнене в опаковки с вместимост 3l, чрез комбиниран дозиращ автомат с разливна станция за полимерни опаковки (2.8);
 • поставяне на опаковките в картонени кутии;
 • съхранение на сока в склад готова продукция;
 • експедиция на готовата продукция.

Полимерните опаковки пристигат в предприятието заводски херметически затворени с капачка, поставени в полимерна торба и кашон. Преди започване на смяната, необходимото количество полимерни опаковки се изваждат от кашона и се поставят в подплота на масата на пълначната машина (2.8). Пълненето се извършва, като празният херметично затворен плик се поставя на работния плот на пълначната машина (2.8), отстранява се капачката, извършва се пълнене и затваряне на същата капачка.

Кутиите се подготвят и разгъват на маса (6.10) сектор разгъване на картон в склад опаковки.

Предвидено е устройство (2.9) за ръчно пълнене на стъклени бутилки с метални капачки ''TWIST OFF“.

Шишетата, преди пълнене се измиват в умивален басейн (4.2) и се подават към устройство (2.9) за ръчно пълнене на стъклени бутилки.

След напълване на сока и затваряне, бутилките се съхраняват в склад готов продукт.

Бутилките се измиват предварително на мивка (4.2).

Получените пресовки при производството на директни плодови сокове, не са отпадък а са съпътстващ производството продукт, който ще се предава за фураж и компост.

 

6.5. Производство на плодови сладка без захар - череши

 

При производството на плодови сладка без захар се използват пресни или замразени плодове, подготвени предварително на линия 1.

Технологичният процес се осъществява на линии 3, 4, 5. На тях се извършват следните технологични операции:

 • зареждане на бланшорен казан (3.1) и конвектомат (3.2);
 • изваряване на плодовете в бланшорен казан (3.1) и конвектомат (3.2);
 • пълнене на сладкото в бурканчета на пълначна лента (4.4);
 • затваряне на бурканчетата чрез машина затварачна за буркани то полуавтоматична с една глава (4.5);
 • поставяне на бурканчетата в автоклавен кош (5.3, 5.4) и транспортиране чрез автоклавна количка (5.5);
 • поставяне на кошовете в автоклави (5.1, 5.2) чрез ел. телфер, релсов път (5.6, 5.7);
 • стерилизация на бурканчетата в автоклав (5.1, 5.2)
 • стерилизираното сладко се съхранява в помещение за бомбажен период, след което се етикетира, съхранява се в склад готов продукт и се експедира.

Бурканчетата, преди пълнене се измиват в умивален басейн (4.2) подсушават се и се подават за пълнене чрез въртяща маса (4.3) на пълначна маса (4.4).

Кашоните се подготвят и разгъват на маса (6.10) сектор разгъване на картон.

Използваният вътрешен  амбалаж се измива на мивка за измиване на тави и вътрешен амбалаж в работното помещение.

6.6. Производство на компоти - череши

При производството на компот се използват пресни или замразени череши, подготвени предварително на линия 1.

Технологичният процес се осъществява на линии 3, 4, 5. На тях се извършват следните технологични операции:

 

 • подготовка на сиропа в бланшорен казан (3.1);
 • пълнене на черешите в буркани на пълначна лента (4.4) и ръчно заливане със сироп;
 • затваряне на буркани чрез машина затварачна за буркани то полуавтоматична с една глава (4.5);
 • поставяне на бурканите в автоклавен кош (5.3, 5.4) и транспортиране чрез автоклавна количка (5.5);
 • поставяне на кошовете в автоклави (5.1, 5.2) чрез ел. телфер, релсов път (5.6, 5.7);
 • стерилизация на бурканите в автоклав (5.1, 5.2)
 • стерилизираният компот се съхранява в помещение за бомбажен период, след което се етикетира, съхранява се в склад готов продукт и се експедира.

Бурканите, преди пълнене се измиват в умивален басейн (4.2) подсушават се и се подават за пълнене чрез въртяща маса (4.3) на пълначна маса (4.4).

Кашоните се подготвят и разгъват на маса (6.10) сектор разгъване на картон.

Използваният вътрешен  амбалаж се измива на мивка за измиване на тави и вътрешен амбалаж в работното помещение.

6.7. Производство на сушени плодове череши

Подготвените на линия 1 плодове (череши без костилка) се подават за сушене в камерна сушилна (5.10), поставени на леси и колички (5.11, 5.12).

След изсушаване на плодовете те се съхраняват в склад изравняване на влага.

След изравняване на влага те се подават на технологична линия за опаковане на сушени плодове, където се извършват следните технологични операции:

 

 • захранване на линията чрез маса работна  с улей (5.13);
 • инспекция на сушените плодове на инспекционна лента (5.14);
 • транспортиране на сушените плодове чрез захранващ елеватор с пластмасова (5.15) модулна лента;
 • дозиране на сушените плодове в пликове чрез 14-канална мултиглава с диапазон на дозиране: 30-1000гр (5.16), комплект с платформа (5.18) ;
 • залепване на пликовете и добавяне на инертен газ чрез вертикална пакетираща машина (5.17);
 • транспортиране на опакованите сушени плодове чрез изходяща лента за готов пакет (5.19)‘
 • контрол на теглото на опаковките чрез контролна везна (5.20).
 • проверка за метални примеси чрез металдетектор (5.21);
 • събиране на пликовете и поставяне в кашони от ротационна маса (5.22);
 • подреждане на кашоните на плоска палета и съхранение в склад готов продукт.

 

При заявка на опаковани в по-големи опаковки сушени плодове са предвидени две вакуум опаковъчни машини (5.23), комплектовани с везна (5.24).

Опакованите и етикитирани сушени череши се съхраняват в склада за готва продукция, откъдето се експедират ежедневно.

6.8. Производство на замразени плодове

Подготвените за замразяване плодове се охлаждат в хладилна камера 4, замразяват се в хладилна камера 5 и 6, след което се опаковат в чували и се съхраняват в нико температурните хладилни камери.

Преди експедиция или производство на сладко или компот, замразените плодове се подават на технологична линия обработка и опаковане на замразени плодове 7. На нея се извършват следните операции:

6.8.1. Обработка на замразени малини

 • почистване на малините от листенца и клечки чрез трасина (7.1);
 • инспекция на малините чрез инспенционна лента (7.2);
 • поставяне на малините в оборотен амбалаж на маса помощна (7.3) и подаване за изваряване на сладко или за опаковане;
 • претегляне на малините чрез везна с автоматично извеждане на стикер (7.10), поставена на маса (7.9);
 • залепване на пликовете чрез лепачна машина (7.11);
 • поставяне на пликовете в кашони;
 • проверка за метални примеси чрез детектор за метални примеси (7.12);
 • подреждане на кашоните на плоска палета
 • съхранение на готовата продукция в нискотемпературни камери и експедиция.

6.8.2. Обработка на замразени боровинки

 • захранване на линията чрез Елеватор (7.4);
 • грубо почистване на замразена боровинки (7.5);
 • транспортиране на замразена боровинки чрез Елеватор (7.6);
 • финно почистване на замразена боровинки (7.7);
 • транспортиране на замразена боровинки чрез Елеватор (7.8);
 • поставяне на замразената боровинки в оборотен амбалаж на маса помощна (7.3) и подаване за изваряване на сладко или за опаковане;
 • претегляне на замразената боровинки чрез везна с автоматично извеждане на стикер (7.10), поставена на маса (7.9);
 • залепване на замразената боровинки чрез лепачна машина (7.11);
 • поставяне на пликовете в кашони;
 • проверка за метални примеси чрез детектор за метални примеси (7.12);
 • подреждане на кашоните на плоска палета
 • съхранение на готовата продукция в нискотемпературни камери и експедиция.

6.8.3. Обработка на замразени череши

 • претегляне на замразените череши чрез везна с автоматично извеждане на стикер (7.10), поставена на маса (7.9);
 • залепване на замразените череши чрез лепачна машина (7.11);
 • поставяне на пликовете в кашони;
 • проверка за метални примеси чрез детектор за метални примеси (7.12);
 • подреждане на кашоните на плоска палета
 • съхранение на готовата продукция в нискотемпературни камери и експедиция.

 

Капацитет:

 

 

Тона

І.

Компоти, в т.ч.

11.5

 

 

 

1.

Череши

11.5

ІІ.

Сладка, в т.ч.

10

 

 

1.

Череши

10

ІІІ.

Сушени, в т.ч.

4.7

1.

Череши

4.7

ІV.

Замразени, в т.ч.

46

 

 

1.

Череши

10

2.

Малини

18

3.

Боровинки

18

 

V.

 

Директни плодови сокове, в т.ч.

 

50

 

 

1.

Ябълки

50

 

Директен сок  в В&В 3l

47.5

 

Директен сок 

2.5

 

 1. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

 

                Не се налага изграждане на нова пътна инфраструктура, тъй като обектът е в съществуваща сграда и среда, която е с необходимите пътища. С проекта само се променя главния подход към УПИ.

 

 1. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

 

 1. Предлагани методи за строителство.

 

                Строителството ще представлява изграждане на вътрешни стени от термопанели. С такива елементи ще се изградят и част от външните стени, които сега са без изолационен материял.

 

 1. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

                  Съгласно член 154 ал. 2 от ЗУТ промените  в инвестиционните намерения на собственика, касаещи предназначението на обекта са съществени и те се извършват след одобряването им от компетентния орган след като се представи инвестиционен проект за промяната.

 

 1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

            Обектът се намира в границите на регулационния план на гр. Кюстендил, кв. 2в УПИ VII. ПИ е собственост на „РАФАЛ“ ЕООД. Няма данни за наличие на защитени територии и обекти, подлежащи на здравна защита, като културно наследство или елементи на НЕМ.

                                 

 1. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Не се очаква земеползване, тъй като обектът е вътрешно преустройство.

 

 1. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

В близост до обекта няма защитени зони, няма водоизточници на питейни или минерални води.

 

 1. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Няма

 

 1. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Няма

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

 1. съществуващо и одобрено земеползване;
 2. мочурища, крайречни области, речни устия;
 3. крайбрежни зони и морска околна среда;
 4. планински и горски райони;
 5. защитени със закон територии;
 6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;
 7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;
 8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

НЯМА

 1. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:
 2. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.
 3. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.
 4. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.
 5. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).
 6. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).
 7. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.
 8. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.
 9. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.
 10. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.
 11. Трансграничен характер на въздействието.
 12. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

НЯМА

 1. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517