ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед № РД-00-896/ 16.03.2022 г. кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП – ПР) в обхвата на УПИ III-6077 в кв.291 на ЦГЧ на град Кюстендил с цел промяна на конкретното предназначение на УПИ III-6077 в кв.291 от „За жилищни“ на „За обществено обслужващи дейности“ при запазване на устройствените показатели за устройствена зона „смесена централна“ по чл. 38, ал.1 от Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ                                                                                                                                 

Възложител Община Кюстендил                                                                                    

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517