ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание параграф 4, ал. 2 от ДР на ЗУТ

ДО: Мирослав Василев Василев, Нора Стойнева Даракчиева и Татяна Асенова Стоянчева, наследници на Васил Гогев Рублев, бивш собственик на имот с иденти-фикатор 29386.43.15 по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил


На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със заявление вх. №УТ-22-238/ 15.02.2022 г. възложителите Димитър Ивайлов Зашев и Вилиян Здравков Крумов са внесли за разглеждане и одобряване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 29386.43.16, местност Иловица от КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда конкретно предназначение на имота „За производствено складови дейности“ и определяне на ограничителните линии за зас-трояване, с устройствени показатели и характеристики, отговарящи на територии от раз-новидност предимно производствена зона.
    Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, площад „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.
В 14-дневен срок от съобщаване на проекта заинтересуваните лица могат да нап-равят писмени предложения, възражения и искания по проекта за ПУП-ПЗ до общинска-та администрация.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517