ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление на основание по чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №679, прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 24.02.2022 г. с протокол №30/24.02.2022 г., се разрешава на „АГРИТИМ“ ЕООД – гр. Кюстендил с управител Олег Крумов изработването на Проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на подземна линия СрН за захранване на помпа БКТП находяща се в ПИ с идентификатор 63536.37.359, местност Требениците от КККР на землище с. Раждавица, общ. Кюстендил, започващо от ПИ 83354.20.14 – селскостопански път, общинска публична собственост в землището на с. Шишковци, откъдето започва трасето на подземния ел. кабел. Трасето преминава през: ПИ 83354.21.119-местен път; ПИ 83354.21.121-изоставена орна земя; ПИ 83354.21.122-селскостопански път в землището на с. Шишковци; ПИ 63536.37.379-сескостопански път; ПИ 63536.37.360-сескостопански път в землището на с. Раждавица и достига до имота, собственост на заявителя. При изработването на проекта да бъде спазена действащата нормативна уредба.
С решението се одобрява и заданието за проектиране.
Възложител на проекта е „АГРИТИМ“ ЕООД – гр. Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517