ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение №680, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 24.02.2022 г., Протокол №30, Общинският съвет разрешава на заявителя по Заявление с рег. №УТ-22-285/21.02.2022 г. “МАК ФРЕШ ФРУТС“ ООД с управител Иван Кънев Стаменков изработването за негова сметка на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за определяне на трасе на подземна кабелна линия и прилежащ сервитут, започващ от нов стоманено решетъчен стълб, който ще се монтира в оста на въздушен ел. провод 20 kV „Драговищица“, преминаващо през ПИ 41112.11.42 – полски път (общинска собственост) и достигащо до проектен трансформаторен пост в ПИ 41112.11.46 по КККР на гр. Кюстендил. С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517