ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ)

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-254/07.03.2022 г. на кмета на Община Кюстендил се разрешава на Красимир Крумов Дойчинов, изработването на изменение на Проект за подробен устройствен план - план за регулация и план за застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ I-69, V-64, VI-137 и VII-63, квартал 472 от плана за местност Хисарлъка, град Кюстендил, с цел:

  • Заличаване на УПИ I-69, V-64, VI-137 и VII-63, квартал 472 и образуване на нови УПИ IX-137, кв. 472 с площ 673 кв. м., УПИ X-63, 64, квартал 472 с площ 1674 кв. м. и УПИ XI-69, квартал 472 с площ 1329 кв. м.
  • Разширение на проектирания паркинг, като в него се включат терените на заличените УПИ.
  • Определяне на линии на застрояване и устройствени параметри съгласно чл. 19 от Наредба №7/22.12.2003 г. за жилищна устройствена зона с малка височина (Жм) за новообразуваните УПИ. 

           Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Красимир Крумов Дойчинов – гр. София.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517