ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение по чл.18а, ал.10 от АПК

До: Невенка Асенова Златковска от гр. Кюстендил, собственик на ПИ 16141.53.30 по КККР на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил
До: Мария Иванова Иванова, Борислав Огнянов Борисов и Даниел Огнянов Борисов, собственици на ПИ 16141.53.23 по КККР на с. Горна Брестница, общ. Кюстендил
На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-137/ /01.02.2022 г. Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 16141.53.27 от КККР на землище с. Горна Брестница, общ. Кюстендил, местност Мира. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска – за вилно строителство.
Възложител на проекта за ПУП - ПЗ е Олег Пламенов Расийски.
В 14-дневен срок от съобщението на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

 

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517