ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-233/01.03.2022 г.  Кметът на Община Кюстендил разрешава да се изработи проект за изменение на подробния устройствен план – план за регулация  (ИПУП-ПР) в  обхвата на УПИ I – 48, УПИ II - 48,  УПИ III – 49 и УПИ IX - 49, кв. 8, с. Граница, общ. Кюстендил. Целта на проекта е привеждане на вътрешно регулационните граници между цитираните УПИ към имотната граница между ПИ 48 и ПИ 49 от кадастралния план на с. Граница.  Със заповедта е одобрено и заданието за проектиране.

Искането за разрешение за изготвяне на ИПУП-ПР е направено със заявления вх. №УТ-21-2422/22.12.2021 г. от Виолета Иванова Серафимова и Константин Тодоров Бенгаров.

Заповедта не подлежи на обжалване съгласно чл. 125, ал.4 от ЗУТ.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517