ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на заинтересуваните лица, че с Решение №653, прието на заседание на Общинския съвет – Кюстендил, проведено на 27.01.2022 г., Протокол №29, Общинският съвет разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 29386.100.127 от КККР на землището на с. Жиленци, общ. Кюстендил за конкретизиране на застрояването, като предвиденото застрояване е в съответствие с чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, за „предимно производствена устройствена зона“.
С решението е одобрено и заданието за проектиране по чл. 125 от ЗУТ.
Искането за разрешение е направено със заявления вх. №УТ-21-2304/20.01.2022 г. от Симеон Кирилов Алексов, управител на „Уника имоти“ ООД, гр. Кюстендил.
Решението не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал.4 на ЗУТ.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517