ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-226/24.02.2022 г. на кмета на Община Кюстендил се разрешава на „Централна ремонтна база 2001“ ООД – гр. Перник с управител Мая Богомилова Владимирова, изработването на Проект за подробен устройствен план - план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 66891.40.5 по КККР на с. Скриняно, общ. Кюстендил, за промяна конкретното предназначение на имота от „За друг вид производствен складов обект“ в „За фотоволтаична електрическа централа“ и определяне на ограничителните линии и  параметри на застрояване по реда на действащата нормативна уредба, съобразени с изискванията на чл. 25 от Наредба №7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ за предимно производствена устройствена зона (Пп).

           Със Заповедта се одобрява и заданието за проектиране.

           Възложител на проекта е „Централна ремонтна база 2001“ ООД – гр. Перник.

           Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517