ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение по чл 18a от АПК

До: Боян Георгиев Николов от гр. Кюстендил, собственик на ПИ 29386.18.108 по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил
До: Кирил Стоянов Черкезов от гр. София, Антоанета Александрова Якимова от гр. Кюстендил, Райка Костадинова Скерлева от гр. Кюстендил, Елена Димитрова Алексиева от гр. София, Пламен Димитров Любиков от гр. Кюстендил, Васислав Асенов Кочов от гр. София, Симеон Методиев Владимиров от гр. Перник, наследници на Вена Иванова Погачарова, собственик на ПИ 29386.18.117 по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил
До: Николина Димчова Куртева от гр. София, Станка Карчева Христова от гр. Сливница, Младенчо Боянчов Станков от гр. Кюстендил, Борис Боянчов Станков от с. Вратца, наследници на ПИ 29386.18.119 по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил
На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-64 /17.01.2022 г. Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на ПИ 29386.18.118 по КККР на местност Дабе, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на имота от земеделска в неземеделска, за малкоетажно жилищно строителство. 
Възложител на ПУП-ПЗ е Николай Антонов Йосифов.
В 14-дневен срок от съобщението на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез община Кюстендил пред Административния съд – гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.
 

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517