ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение по чл.18a, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс

До: Боян Георгиев Николов от гр. Кюстендил, собственик на ПИ 29386.18.108 по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил
До: Нели Валентинова Димитрова от гр. София и Светослав Валентинов Светославов от гр. Кюстендил, наследници на Иванка Асенова Христова, собственик на ПИ 29386.18.104 по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил
До: Райна Георгиева Стоименова от гр. Кюстендил, наследник на Владимир Стоянов Василев, собственик на  ПИ 29386.18.238 по КККР на с. Жиленци, общ. Кюстендил
На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-65 /17.01.2022 г. Кметът на общината одобрява проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхвата на част от територията на ПИ 29386.18.270 от КККР на местност Дабе, землище на с. Жиленци, общ. Кюстендил, представляваща ПИ с проектен идентификатор 29386.18.272. С проекта се предвижда промяна на предназначението на територията на проектния имот от земеделска в неземеделска – за малкоетажно жилищно строителство.
Възложител на проекта за ПУП-ПЗ е Николай Антонов Йосифов.
В 14-дневен срок от съобщението на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс, чрез община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.
 

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517