ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание чл.18а, ал.10 от АПК

ДО ВЕНЦИСЛАВ БОЯНОВ СЛАВЕВ, СОБСТВЕНИК НА УПИ X-207, КВ. ,С. ЛОЗНО, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ
Община Кюстендил на основание чл. 129, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на всички заинтересовани лица, че със Заповед № РД-00-121/27.01.2022 г. на Кмета на Община Кюстендил е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) в обхват на поземлен имот 44183.51.95, местност „Пладнище“ от ПНИ на землището на с. Лозно, общ. Кюстендил.
Възложители на проекта са Петър Исталиянов Матуски и Лиляна Исталиянова Матуска.
Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил пред Административен съд, град Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517