ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание § 4, ал. 2, изр. 2 от ПЗР от ЗУТ

ДО
ВАСИЛ ВЕНКОВ ИВАНЧЕВ            
УЛ. „ВЕСЛЕЦ“ №24
ГРАД КЮСТЕНДИЛ                                                             

На основание чл. 149, ал.1 от ЗУТ, Ви уведомявам, че на 29.12.2021 год. е издадено Разрешение за строеж №176 от Главен  архитект на Община Кюстендил, в съответствие с техническо становище по част: ,,Конструкции”– оценено за съответствие по реда на чл. 147, ал. 2 от ЗУТ от ТК по част конструктивна на инвестиционните проекти, за строеж от шеста категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „б“ от ЗУТ и чл. 6, ал. 7 от Наредба №1/30.07.2003 год. за номенклатурата на видовете строежи /обн. ДВ. бр. 72 от 15.08.2003 год, изм. ДВ. бр. 23 от 22.03.2011 год., изм. и доп. ДВ. бр. 98 от 2012 год., изм. и доп. ДВ. бр. 56/2017 год./ за обект: „ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА“. Находящ се в урегулиран поземлен имот (УПИ) ХIII-3433, кв. 320, по плана на град Кюстендил, одобрен със Заповед №1345 от 26.05.1965 год. на Зам. Председател на Държавен Комитет по строителство и архитектура, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 41112.503.2068 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кюстендил, одобрени със Заповед №РД-18-96/28.10.2008 год. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-12215-02.11.2021 год. на Началник на СГКК – Кюстендил. С административен адрес: Град Кюстендил,  ул. „Веслец“ №24.
Съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, имате право в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление да обжалвате разрешението за строеж чрез Главния архитект на Община Кюстендил пред Административен съд - Кюстендил.
Разрешението за строеж влиза в сила след изтичане на срока за възражения.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517