Печат на тази страница

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-162/09.02.2022 г., се разрешава изработването на Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация (ИПУП-ПР) в обхвата на УПИ Х-117 „Фурна“ в кв. 20 от плана на с. Скриняно, общ. Кюстендил, предвиждащ разделянето му на два: УПИ Х-„За фурна“, с площ 774 кв. м. и УПИ ХII-117 с площ 506 кв. м. в кв. 20.

С решението се одобрява и заданието за проектиране.

Възложител на проекта е Валиния Гаврилова Георгиева – Стоименова гр. Кюстендил.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Споделете в социалните мрежи: