ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание пар. 4 ал. 2 от зут

ДО „СИГНАЛ –ДК“ ЕООД СОБСТВЕНИК НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИ-ФИКАТОР № 41112.504.568, ГР. КЮСТЕНДИЛ, ОБЩ. КЮСТЕНДИЛ
                       На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Об-щина Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че е внесен за разглеждане и одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ). Въз-ложител на проекта е фирма „Басик“ ЕООД. Проектът предвижда промяна на предназна-чението на територията на имотите от „земеделска“ в „неземеделска“- за паркинг и тех-ническа инфраструктура, съобразен с изискванията на чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г., за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп). Проектът е в обхват на ПИ 41112.50.121 и ПИ 41112.50.217, местност „Канди-ло“ от КККР на гр. Кюстендил.
        Проектът се намира в Община Кюстендил, пл. „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да се разгледа от заинтересуваните лица.
        В 14-дневен срок от съобщението заинтересуваните лица могат да направят писме-ни предложения, възражения и искания по проекта за ПУП

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517