ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание ЧЛ. 47, АЛ. 1 ОТ ГПК

          До Иво Тончев Ников от гр. Кюстендил, ул. „Цар Освободител“, №192, вх. Б, ет. 2, ап. 4         

На основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Община Кюстендил Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобряване Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване в обхвата на УПИ I – 2027, 2032, 2033, 2034 в кв. 411 на кв. „Румена войвода“ по КККР на гр. Кюстендил.

Възложител на проекта е Ангел Здравчов Иванов. Проектът се намира в Община Кюстендил, ет. 1, ст. №19.

          Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

            Заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта в 14-дневен срок от съобщаването му до общинската администрация, съгласно чл. 128, ал.5 от ЗУТ.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517