ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение на основание чл. 47, ал. 1 от гпк

До Георги Димитров Николов от гр. София, р-н „Надежда“, ж.к. „Лев Толстой“, бл. 67, ет. 16, ап. 123

           До Венета Славева Тодорова от гр. София, ж.к. „Обеля 2“ № 275, ет. 10, ап. 49

           

            Община Кюстендил на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ, Ви уведомява, че е внесен за разглеждане и одобрение проект за Подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) в обхвата на УПИ XV-267 „за жилищно строителство“, кв. 10 по плана за регулация  на с. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на отреждането на парцела от „за жилищно строителство“ в „за обслужващи и търговски дейности“.

           Възложител на проекта е Бисер Борисов Иванов, гр. Кюстендил.

          Заповедта може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването ѝ чрез Община Кюстендил до Районен съд Кюстендил по реда на АПК.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517