ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление за основание чл.28б от ал.4

Община Кюстендил на основание чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани лица, че e изработен план на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ и кадастрален регистър към него за новообразувани имоти с идентификатори 41112.72.21, 41112.72.22, 41112.72.23, 41112.72.25, 41112.72.26, 41112.72.29, 41112.72.32, 41112.72.35 и 41112.72.110, местност Дренов дол, землище на гр. Кюстендил, общ. Кюстендил в изпълнение на Решение №260000/04.01.2021 г. по административно дело №2260 по описа на Районен съд, гр. Кюстендил за 2019 г. Планът на новообразуваните имоти и придружаващата го документация е приет с протокол №РД-18-310 от 10.12.2021 от комисия, назначена със Заповед №ОА-РД-22-8 от 08.11.2021 г. на областния управител на област Кюстендил.
Плановете и придружаващата ги документация се намират в сградата на община Кюстендил, етаж 1-ви, стая №19.
Обявлението е обнародвано в „Държавен вестник“ брой 6, стр. 20 от 21.01.2022 г.
На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плана и придружаващата го документация до кмета на община Кюстендил.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517