Печат на тази страница

Съобщение на основание пар. 4 ал. 2 от зут

ДО МЛАДЕНЧО БОЯНОВ СТАНКОВ БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ №44, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 10 ГР. КЮСТЕНДИЛ

На основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил обявява на всички заинтересувани лица, че със заявление вх. №УТ-21-2352/ 13.12.2021 г.  възложителят  Илиан Стоименов Кирилов е внесъл за разглеждане и одобряване на:

- Проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация (ИПУП-ПР) на с. Жиленци, общ. Кюстендил в обхвата на УПИ II - 170 и УПИ  III - 185, кв. 27. Целта на  проекта е привеждане на регулационните граници на цитираните УПИ в съответствие с границите на ПИ 29386.501.284 и ПИ 29386.501.285 от кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Жиленци, образуване на нови УПИ II-284 и УПИ II-285, кв. 27 и обединяването им в новообразуван УПИ II-284, 285 в кв. 27

- Проект за ПУП – план за застрояване (ПЗ) в обхвата на новообразувания УПИ II – 284, 285, кв. 27 по плана за регулация на с. Жиленци.

            Проектите се намират в сградата на община Кюстендил, площад „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъдат разгледани от заинтересуваните лица.

В 14-дневен срок от съобщаване на проектите заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения, възражения и искания по тях до общинската администрация