ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Съобщение по чл. 18a, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс

ДО ВИКТОРИЯ БОРИСЛАВОВА КРЪСТЕВА И ЛИЛКА НИКОЛОВА КРЪСТЕВА ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „СПАРТАК“ №23

ДО АНКА СЛАВЧОВА ПЕНЕВА И ЕВЕЛИНА АНТОНОВА ПАВЛОВА ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „СПАРТАК“ №25

ДО АНКА СТОЯНОВА ИВКОВА, СВЕТЛОЗАР ПЛАМЕНОВ ИВКОВ И ИВА ПЛАМЕНОВА ЗАРЕВА ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „СПАРТАК“ №25А

ДО ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСЕВ ОТ ГР. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ №233

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА АПАРТАМЕНТИ 8 И 9, ЕТ. 3,  УЛ. „СПАРТАК“ №23, ГР. КЮСТЕНДИЛ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл. 129, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Община Кюстендил съобщава на всички заинтересувани лица, че със Заповед №РД-00-1646 /14.12.2021 г. Кметът на общината одобрява проект за изменение на действащия подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ИПУП-ПРЗ) в обхвата на УПИ VIII - “За магазин“, кв. 103 по плана за регулация на гр. Кюстендил.

            Проектът се намира в сградата на община Кюстендил, площад „Велбъжд“ №1, етаж 1-ви, стая №19 и може да бъде разгледан от заинтересуваните лица.

            Възложител на проекта е Община Кюстендил.

В 14-дневен срок от съобщаване на заповедта заинтересуваните лица могат да я обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Община Кюстендил пред Административен съд, гр. Кюстендил по реда на чл. 215 от ЗУТ

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517