ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 633/29.12.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на Владимир Миленков Тривкович изработването на проект за  Частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение № 291/29.09.2016 г. от Протокол № 13 на Общински съвет – Кюстендил и проект за подробен устройствен план – план за застрояване в обхвата на ПИ с проектен идентификатор 67790.23.133 – част от ПИ 67790.23.95, местност Чардака от КККР на землището на с. Соволяно, общ. Кюстендил.

      С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработване на проекта е Владимир Миленков Тривкович.

      Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517