ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

Община Кюстендил на основание чл. 124б, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), обявява на всички заинтересовани лица, че с Решение № 639/29.12.2021 г., Общински съвет – Кюстендил разрешава на Симона Кирилова Ефтимова и Рахила Димитрова Божилова изработването на проект за  Частично изменение на Общия устройствен план за територията на община Кюстендил, одобрен с Решение № 291/29.09.2016 г. от Протокол № 13 на Общински съвет – Кюстендил  в обхвата на ПИ 38432.18.33 местност Лапевица,  по КККР на землището на с. Коняво, общ. Кюстендил.

      И разрешава изработването на проект за ПУП-ПЗ, като разположението на ограничителните линии за застрояване бъдат съобразени с чл. 60, ал. 1 от ЗУТ, както и с чл. 60, ал. 1 от Закона за пътищата и сервитута на ВЕЛ 20 Kv „ВИДЕН“ в обхвата на ПИ 38432.18.33 местност Лапевица, по КККР на землището на с. Коняво, общ. Кюстендил, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ във „неземеделска“ – за фотоволтаична централа с мощност 400 Kw и трофопост, с нормативи в съответствие с чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на предимно производствена усройствена зона.

      С Решението се одобрява и заданието за проектиране.

      Възложител за изработване на проекта е Симона Кирилова Ефтимова и Рахила Димитрова Божилова.

      Решението  не подлежи на оспорване съгласно чл.124б от ЗУТ.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517