ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КЮСТЕНДИЛ / РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ | Политика за достъпност | Карта на сайта

bg BG en EN ru RU

Обявление

 Община Кюстендил на основание  чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява на всички заинтересувани лица, че с Решение № 638 прието на заседание на Общински съвет – Кюстендил, проведено на 29.12.2021 г., с протокол № 28, Кметът на община Кюстендил разрешава да се изработи проект за Частично изменение на Общия устройствен план и проект за ПУП-ПЗ, в обхвата на ПИ 63608.11.143, местност „Товарийница“, по КККР на землището на с. Ръсово, общ. Кюстендил, при спазване изискванията на чл. 60, ал. 1 от ЗУТ, предвиждащ промяна на предназначението на територията на имота от „земеделска“ в „неземеделска“- за фотоволтаична централа, с нормативи, в съответствие с чл. 25 от Наредба № 7/22.12.2003 г. за ПНУОВТУЗ с нормативи, отговарящи на предимно производствена устройствена зона (Пп).                                                                            

       Искането за разрешение е направено със заявление № УТ-21-2325/08.12.2021 г. от Владимир Христов Симеонов управител на „ЕВРОДИЗАЙН 2“ ЕООД.                               

         Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.

Контакти

  078/ 55 11 66
  078/ 55 10 04
  гр.Кюстендил, пл. "Велбъжд" № 1
  БУЛСТАТ 000261517